Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2004-01-01 - 2004-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.

Genom detta stöd kan museets årsskrift Daedalus, eller annan skrift av museet, utsändes till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök och studieresor för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. TMV delar dessutom varje år ut stipendier till förtjänta anställda vid Tekniska museet.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2004 följande sammansättning:

OrdförandeMats Höjebergvald till årsstämman 2006
Vice ordförandeCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2006
SekreterareHelen Ahlbomvald till årsstämman 2005
SkattmästareLars Aroseniusvald till årsstämman 2005
Ordf. i programutskottetHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2006
Ordf. i medlems- och informationsutskottetPer Schultzvald till årsstämman 2006
LedamotLennart Lübeckvald till årsstämman 2005
LedamotErik Prisellvald till årsstämman 2005
LedamotAnne Louise Kemdalutsedd av Tekniska museet

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ove Grundstedtvald till årsstämman 2005
Anders Johnsonvald till årsstämman 2005
Roland Christell (suppl)vald till årsstämman 2005
Kurt Katzeff (suppl)vald till årsstämman 2005

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2005
Per Almqvistvald till årsstämman 2005
Arne Kaijservald till årsstämman 2005

Styrelsen har haft åtta sammanträden under året.

Samarbetet mellan TMV och Tekniska museet har under årets präglats av Tekniska museets arbete med att integrera det i januari 2004 stängda Telemuseums samlingar och uppgifter. TMV och museet inbjöd den 18 januari till ett opinionsmöte för ökade resurser till museet med deltagande av bl.a. statsekreteraren vid Kulturdepartementet. TMV deltog vidare i ett upprop som lämnades till riksdagens närings- och kulturutskott där behovet av ökade resurser för att förvalta det tekniska kulturarvet underströks.

Formerna för samarbetet mellan museet och TMV har behandlats vid ett möte mellan museets och TMV:s styrelser i juni 2004. Det råder enighet om att ytterligare utveckla samarbetet, med inriktning främst på att säkerställa fortsatt utgivning av Daedalus och att söka etablera en volontärverksamhet för att tillgodogöra museet den stora fond av kunskap och erfarenhet som finns bland TMV:s medlemmar.

Årsmötet 2004

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Föreningens ekonomiska redovisning hade utsänts till alla medlemmar och föredrogs. Årsrapporten och den ekonomiska redovisningen godkändes.

Vid årsmötet godkändes en justering av TMV:s stadgar som klargjorde TMV:s roll visavi museet. Det samarbetsavtal som ingicks 2002 uppdaterades och presenterades för årsmötet. Avtalet reglerar bland annat TMV:s medlemsförmåner. Stadgar och avtal finns utlagda på TMV:s hemsida www.tmv.a.se.

Under årsmötet utdelades vidare TMV:s resestipendier (se nedan). Slutligen presenterade museichefen Anne Louise Kemdal museets framtida inriktning efter integreringen Telemuseum och dess verksamhet.

Medlemsfrågor och verksamhetens ekonomiska förutsättningar

TMV:s medlemsregister uppdateras löpande. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1.253 (1.307) enskilda medlemmar (varav 107 som ej då betalat årsavgiften), 8 (15) korporativa och 46 (47) ständiga medlemmar. Enligt samarbetsavtalet klargörs att medlemskapet medger att medlemmens familj har fri entré.

TMV har stött museet genom bidrag till utgivandet av årsboken Daedalus 2004 med 140.000 kr. TMV har därutöver stött produktionen av Daedalus genom att ackvirera annonser. Tidigare insatser för att erhålla stöd från större företag har inte fortsatt med hänsyn till risken för oklarheter i rollfördelningen visavi museet.

Såväl museet som TMV har sedan några år svårigheter att få ekonomisk balans i verksamheten. Det har varit TMV:s ambition att inte sänka stödet till museet. Därför aktualiserades en höjning av medlemsavgiften för 2005 och styrelsens förslag om 250 kr godkändes av årsmötet 2004. Administrationen av en förening kostar och styrelsen har därför särskilt eftersträvat kostnadseffektivitet i sitt arbete. Detta har bland annat inneburit en tydlig rutin för medlemsinformationen, vars innebörd redovisats i utskicket till alla medlemmar i december 2004.

Information och administration

TMV:s hemsida på Internet, www.tmv.a.se, har under året ytterligare förbättrats och erbjuder tydlig information om föreningens verksamhet och programinformation. Styrelsen ser fortsatt användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet. Genom e-post informeras medlemmarna om aktuella och snabbt tillkomna program och aktiviteter på ett enkelt och billigt sätt. I största möjliga utsträckning sker medlemsinformation genom e-post, och denna informationskanal erbjuder också förbättrad information. Cirka 550 medlemmar har meddelat sin e-postadress till TMV och styrelsen önskar att antalet ska fortsätta öka.

Den som inte har e-postadress kommer att få material som trycks per post vid minst tre tillfällen per år. Programinformation lämnas också på TMV:s telefonsvarare tel. 08-450 56 92. Den står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse.

Museets program annonseras veckovis i Stockholms morgontidningar.

Daedalus

Tekniska museets årsbok Daedalus för 2004 utsändes till medlemmarna i december 2004. Den medlemsförmån som årsboken är har reglerats i samarbetsavtalet. TMV stödde utgivningen med 140.000 kr och TMV var företrätt i årsbokens redaktionskommitté. Därutöver svarade TMV för ackvisitionen av annonser, vilket medförde ytterligare 90.000 kr i intäkt för museet. Museet har fattat beslut om att utgivningen ska fortsätta också under 2005, med sikte på publicering under hösten 2005. TMV har uttalat sin stora tillfredsställelse över beslutet.

Stipendier

Under 2004 ställde TMV två resestipendier om vardera 15.000 kr. till förfogande för anställda inom Tekniska museet. Stipendiaterna utsågs av en kommitté vari ingår museets ledning, TMV:s ordförande samt en personalrepresentant. Båda stipendierna för 2004 delades av dels Liza Hermansson och Helena Sandgren för att resa till England, dels av Sofie Ögren och Zenita Gustavsson för att resa till Paris. TMV avser årligen utdela resestipendier till förtjänta medarbetare i museet i samband med föreningens årsstämma.

Stöd till teknikhistorisk forskning har under året lämnats med 30.000 kr. till Lasse Brunnström för utredning om telefondesign. Beloppet har med 17.499 kr tagits ur Sterky-fonden, som i och med detta har avvecklats, samt med resterande belopp ur Torsten Althins Minnesfond, som numera ingår i TMV:s verksamhet.

De samlade utbetalningarna för stipendier under 2004 har uppgått till 75.000 (100.000) kr, varav 15.000 kr avser under tidigare år beslutade stipendier. Principerna för TMV:s stipendieverksamhet övervägs f.n. i samråd med museet.

Programverksamheten

Programverksamheten vid museet utformas numera i samarbete mellan museet och TMV. TMV bidrar med såväl förslag till som engagemang av medverkande i programmen. Huvuddelen av programmen genomförs dock genom museets försorg. TMV vidarebefordrar museets programinformation till medlemmarna.

TMV genomför på egen hand medlemsarrangemang. Information om dessa program går ut till alla medlemmar. Under 2004 genomfördes ett flertal sådana arrangemang.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningen visar ett överskott på 28.749 (2.345) kr. Föreningens balansräkning omsluter 921.616 (810.005) kr. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2005

Mats HöjebergHelen AhlbomLars Arosenius
 
Anne Louise KemdalHåkan LjungqvistLennart Lübeck
 
C-G NilsonErik PrisellPer Schultz

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.