Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 1999-01-01 - 1999-12-31.

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska Museets verksamhet. Genom detta stöd kan Museets årsbok Daedalus och Museets nyhetsblad, som började utges 1998, utsändas till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 1999 följande sammansättning:

OrdförandeCarl-Olof Ternrydvald till årsstämman 2001
Vice ordfCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2000
Sekreterarevakant (Bengt Barkman t o m nov 1999)
SkattmästareLars Aroseniusvald till årsstämman 2001
Ordf. i programutskottetMats Höjebergvald till årsstämman 2000
LedamotCurt Björklundvald till årsstämman 2000
LedamotHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2000
LedamotCarina Ullemar Lönnbomvald till årsstämman 2001
Ledamot utsedd av
Tekniska museet
Gert Ekström 

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Roland Christellvald till årsstämman 2000
Ulf Egenäsvald till årsstämman 2000
Julius Lindblom (suppl.)vald till årsstämman 2000
Jan Larsson (suppl.)vald till årsstämman 2000

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2000
Per Almqvistvald till årsstämman 2000
Arne Kaijservald till årsstämman 2000

Styrelsen har haft sju sammanträden under året. Styrelsen har också fortlöpande haft kontakter med Tekniska Museets ledning.

Årsmötet 1999

Till årsmötet 1999 hade Kaj Sandart anmält att han inte längre önskade kvarstå i styrelsen. Som ny ledamot valdes Bengt Barkman, som emellertid p g a ändrade personliga förhållanden tvingades avsäga sitt ledamotskap från och med november 1999. Sekreterarsysslan har sedan dess upprätthållits av styrelsens övriga ledamöter. Övriga styrelseledamöter, revisorer och valnämnd omvaldes och styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Ordföranden framförde föreningens tack till Kaj Sandart för alla konstruktiva insatser i styrelsen och som ordförande i informations- och medlemsutskottet.

Årsmötet beslutade också att föreningens ekonomiska redovisning skall vara bättre tillgänglig för intresserade före mötet. Med anledning härav har årets redovisningar lagts ut på föreningens (starkt förbättrade) hemsida och intresserade kan också genom telefon till föreningens telefonsvarare 08-450 56 92 rekvirera behövliga rapporter.

Årsmötet beslutade också att bidrag till Tekniska Museet skall vara riktade till särskilt ändamål. Styrelsen har i enlighet med detta beslut lämnat bidrag till utgivningen av Daedalus och har också inrättat två stipendier för anställda vid Tekniska Museet och Telemuseum. Andra ospecificerade bidrag har inte lämnats.

Styrelsen har erbjudit Telemuseum bidrag ur Håkan Sterkys jubileumsfond för ett teletekniskt inriktat symposium, som dock ännu inte kommit till stånd.

Medlemsfrågor och administration

TMV hade vid utgången av verksamhetsåret 1.457 medlemmar (1.566) medlemmar, vilket innebär en minskning med 109 (70) sedan föregående år. Under 1999 har TMV dessutom 21 korporativa medlemmar. Under året har 10 större företag lämnat särskilt bidrag till TMV och bereds därmed en plats på föreningens hemsida.

Under året har TMV:s hemsida på Internet fått en avsevärd förbättring och erbjuder nu aktuell information om föreningens verksamhet och programutbud. Styrelsen ser en ökad användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet och har därför efterlyst e-postadresser till medlemmarna. Ca 400 TMV-medlemmar har hittills meddelat sin e-postadress till TMV och fler är välkomna. Genom användning av e-post kan medlemmarna snabbt informeras om aktuella program och aktiviteter.

Tekniska Museets Nyhetsblad har distribuerats med fyra nummer till föreningens medlemmar.

Föreningens telefonsvarare tel. 08-450 56 92 hålls kontinuerligt uppdaterad och ger aktuell information om kommande programpunkter och står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse. TMV:s program har också distribuerats i extra utskick under året.

Samarbetet mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska Museet har under året ytterligare utvecklats.

Daedalus

TMV:s bidrag till museet för utgivningen av Daedalus uppgick 1999 till 170.000 kr. Temat för Daedalus 2000 gavs av dess titel "Mötesplats Tekniska Museet" och sändes ut till medlemmarna i december 1999.

Stipendier

Under 1999 beslutade TMV:s styrelse att ställa två resestipendier till förfogande för anställda inom Tekniska Museet och Telemuseum. Stipendiaterna utses av en kommitté vari ingår Tekniska Museets ledning, TMV:s ordförande samt personalrepresentant. De första stipendierna utdelades 1999 till Chris Hinchcliffe, Tekniska Museet, och Britta Isaksson, Telemuseum med motiveringar som framgår av pressmeddelande. Stipendierna avses fortsättningsvis utdelas årligen.

Programverksamheten

Under året har 31 möten arrangerats, flera med uppskattad eftersits. Av programmen avhölls 18 på Tekniska museet, 10 arrangerades som studiebesök och 3 som studieresor. Vid två tillfällen har TMV arrangerat Internetkurser i samarbete med Senior Net. En lista på genomförda arrangemang återfinns för övrigt i bilaga.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningen visar ett överskott på 76 304 kronor och styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Föreningen har under året emottagit 30 000 kronor som stöd för sina aktiviteter från Stockholms Arbetareinstituts Förening, vilket med stor tacksamhet erkännes.

Stockholm i mars 2000.

För styrelsen

Carl-Olof Ternryd
ordförande
Lars Arosenius
tf sekreterare

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.