Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2000-01-01 - 2000-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska Museets verksamhet. Genom detta stöd kan Museets årsbok Daedalus och Museets nyhetsblad, som började utges 1998, utsändes till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2000 följande sammansättning:

OrdförandeCarl-Olof Ternrydvald till årsstämman 2001
Vice ordfCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2002
SekreterareMaris Sedlenieksvald till årsstämman 2001
SkattmästareLars Aroseniusvald till årsstämman 2001
Ordf. i programutskottetMats Höjebergvald till årsstämman 2002
LedamotHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2002
LedamotCarina Ullemar Lönnbomvald till årsstämman 2001
Ledamot utsedd av
Tekniska museet
Gert Ekström 

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ulf Egenäsvald till årsstämman 2001
Jan Larsson (suppl)vald till årsstämman 2001
Ove Grundstedtvald till årsstämman 2001
Julius Lindblom (suppl)vald till årsstämman 2001

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2001
Per Almqvistvald till årsstämman 2001
Arne Kaijservald till årsstämman 2001

Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Styrelsen har också fortlöpande haft kontakter med Tekniska Museets ledning.

Årsmötet 2000

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Föreningens mångårige skattmästare Curt Björklund deltog under en övergångstid också i styrelsearbetet.

Föreningens ekonomiska redovisning hade utsänts till alla medlemmar i enlighet med beslut på föreningsstämman 1999.

Bidrag till utgivningen av Daedalus har lämnats till museet och två stipendier för anställda vid Tekniska Museet och Telemuseum har utdelats. Andra bidrag har inte lämnats.

Styrelsen har erbjudit Telemuseum bidrag ur Håkan Sterkys jubileumsfond för ett teletekniskt inriktat symposium, som dock ännu inte kommit till stånd.

Medlemsfrågor och administration

TMV hade vid utgången av verksamhetsåret 1.478 medlemmar(1.457) medlemmar, vilket innebär en ökning med 21 (109) sedan föregående år. Under 2000 har TMV 15 korporativa medlemmar. TMV har dessutom 37 enskilda och 15 korporativa ständiga medlemmar. Under året har 7 större företag lämnat särskilt bidrag till TMV och bereds därmed en plats på föreningens hemsida.

Under året har TMV:s hemsida på Internet fått en avsevärd förbättring och erbjuder nu aktuell information om föreningens verksamhet och programutbud. Styrelsen ser en ökad användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet och har därför efterlyst e-postadresser till medlemmarna. C:a 400 TMV-medlemmar har hittills meddelat sin e-postadress till TMV och fler är välkomna. Genom användning av e-post kan medlemmarna snabbt informeras om aktuella program och aktiviteter. Tekniska Museets Nyhetsblad har distribuerats med 4 nummer till föreningens medlemmar.

Föreningens telefonsvarare tel. 08-450 56 92 hålls kontinuerligt uppdaterad och ger aktuell information om kommande programpunkter och står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse. TMV:s program har också distribuerats i extra utskick under året. Samarbetet mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska Museet har under året ytterligare utvecklats.

Daedalus

TMV:s bidrag till museet för utgivningen av Daedalus uppgick 2000 till 150.000 kr. Temat för Daedalus 2001, gavs av dess titel "Teknikens Metamorfoser" och sändes ut till medlemmarna i december 2000.

Stipendier

Under 2000 ställde TMV två resestipendier till förfogande för anställda inom Tekniska Museet och Telemuseum. Stipendiaterna utses av en kommitté vari ingår TM:s ledning, TMV ordförande samt personalrepresentant. Stipendierna utdelades 2000 till Madeleine Westerlund och Martin Bauer, båda Tekniska Museet med motiveringar som framgår av TMV-ordförandens medlemsbrev. Stipendierna avses fortsättningsvis utdelas årligen i samband med föreningens årsstämma.

Programverksamheten

Under året har 25 möten arrangerats, flera med uppskattad eftersits. Av programmen avhölls 16 på Tekniska museet, 7 arrangerades som studiebesök och 2 som studieresor. TMV har under året arrangerat sin tredje Internetkurs i samarbete med Senior Net. En lista på genomförda arrangemang återfinns i bilaga.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar, som sänds ut till medlemmarna per brev i samband med kallelsen, finns tillgängliga via föreningen hemsida på Internet, www.tmv.a.se, delas ut vid föreningens årsmöte eller kan rekvireras från föreningens kansli.

Resultaträkningen visar ett överskott på 2.642 kr. och styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2001

Carl-Olof TernrydLars AroseniusGert EkströmMats Höjeberg
 
Håkan LjungqvistC G NilsonMaris SedlenieksCarina Ullemar Lönnbom

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.