Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2001-01-01 - 2001-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet. Genom detta stöd kan museets årsbok Daedalus och museets nyhetsblad, som började utges 1998, utsändes till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. Dessutom anordnas årligen en teknikhistoriskt intressant studieresa.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2001 följande sammansättning:

OrdförandeCarl-Olof Ternrydvald till stämman 2003
Vice ordfCarl-Göran Nilsonvald till stämman 2002
SekreterareMaris Sedlenieksvald till stämman 2003
SkattmästareLars Aroseniusvald till stämman 2003
Ordf. i progr.utsk.Mats Höjebergvald till stämman 2002
LedamotHåkan Ljungqvistvald till stämman 2002
LedamotCarina Ullemar Lönnbomvald till stämman 2003
LedamotPer Schultzvald till stämman 2002
Ledamot (utsedd av
Tekniska museet)
Gert Ekström 

Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Styrelsen har också fortlöpande haft kontakter med Tekniska Museets ledning.

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ulf Egenäsvald till årsstämman 2002
Jan Larsson (suppl)vald till årsstämman 2002
Ove Grundstedtvald till årsstämman 2002
Julius Lindblom (suppl)vald till årsstämman 2002

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2002
Per Almqvistvald till årsstämman 2002
Arne Kaijservald till årsstämman 2002

Årsmötet 2001

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Föreningens ekonomiska redovisning hade utsänts till alla medlemmar i enlighet med beslut på tidigare föreningsstämma.

Utgivningen av Daedalus har stötts med 200.000 kr, varigenom Daedalus utgivning har kunnat garanteras och utsändas till samtliga TMV-medlemmar. Under året har fem stipendier á 10.000 kr delats ut till anställda vid Tekniska Museet och Telemuseum för deltagande i internationell konferens i Barcelona. Ett nytt högtalarsystem har bekostats av TMV. I övrigt har inte några bidrag lämnats.

Ur Håkan Sterkys jubileumsfond för ett teletekniskt inriktat symposium har 1.800 kr förbrukats under året.

Medlemsfrågor och administration

TMV:s medlemsregister har under året genomgåtts och ickebetalande medlemmar har borttagits. Registret upptar nu 1.392 (1,478) enskilda medlemmar, 19(15) korporativa och 65 ( 52) ständiga medlemmar.

Under året har 10 större företag lämnat särskilt bidrag till TMV och bereds därmed en plats på föreningens hemsida.

TMV:s hemsida på Internet erbjuder nu aktuell information om föreningens verksamhet och programutbud. Styrelsen ser en ökad användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet och har därför efterlyst e-postadresser till medlemmarna. Över 700 TMV-medlemmar har hittills meddelat sin e-postadress till TMV och fler är välkomna. Genom användning av e-post kan medlemmarna snabbt informeras om aktuella program och aktiviteter och det betyder dessutom förbilligad distribution. Den, som inte lämnar e-postadress, kommer att få sitt material per post.

Tekniska Museets Nyhetsblad har distribuerats med 4 nummer till föreningens medlemmar. Föreningens telefonsvarare tel. 08-450 56 92 hålls kontinuerligt uppdaterad och ger aktuell information om kommande programpunkter och står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse. TMV:s program har också distribuerats i extra utskick under året.

Samarbetet mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska Museet har under året ytterligare utvecklats.

Daedalus

TMV:s bidrag till museet för utgivningen av Daedalus uppgick 2001 till 200.000 kr. Temat för Daedalus 2002 gavs av dess titel "Dator till vardags".och den innehåller följande artiklar: "Datortekniken - en ingenjörsmässig och humanistisk bedrift", "Persondatorn - Dyr leksak blir allas vardagsvara", "Datorprogram - räkneverktyg för några blir informationsverktyg för alla", Användarstyrd systemutveckling, Anden i maskinen - Berättelser på papper och i datorn, "Datorer i tekniska museets samlingar", "Computors in Daily Life". Daedalus 2002 sändes ut till medlemmarna i januari 2002.

Stipendier

Under 2001 ställde TMV fem resestipendier om vardera 10.000 kr. till förfogande för anställda inom Tekniska Museet och Telemuseum för deltagande i en internationell konferens i Barcelona sommaren 2001 Stipendiaterna utses av en kommitté vari ingår TM ledning, TMV ordförande samt personalrepresentant. Stipendierna utdelades 2001 till Magdalena Tafvelin, Gert Ekström, Lars Paulsson , Lena Thiderman, Tekniska museet samt Anita Kempe, Telemuseum. Stipendier avses fortsättningsvis utdelas årligen i samband med föreningens årsstämma.

Programverksamheten

TMV:s programverksamhet har som vanligt varit livlig under året. 29 möten har arrangerats. Av programmen avhölls 15 på Tekniska museet, 12 arrangerades som studiebesök och 2 som studieresor. En lista på genomförda arrangemang återfinns i bilaga.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar, som sänds ut till medlemmarna per brev i samband med kallelsen samt delas ut vid föreningens årsmöte.

Resultaträkningen visar ett överskott på 56.456 kr. och styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2002

Carl-Olof TernrydLars AroseniusGert Ekström
 
Mats HöjebergHåkan LjungqvistC-G Nilson
 
Maris SedlenieksCarina Ullemar LönnbomPer Schultz

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.