Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2002-01-01 - 2002-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet. Genom detta stöd kan valda delar av museets skrifter utsändes till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. Årligen anordnas en teknikhistoriskt intressant studieresa. TMV delar dessutom varje år ut stipendier till förtjänta anställda vid Tekniska Museet och Telemuseum.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2001 följande sammansättning:

OrdförandeCarl-Olof Ternrydvald till årsstämman 2003
Vice ordförandeCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2004
SekreterareMaris Sedlenieksvald till årsstämman 2003
SkattmästareLars Aroseniusvald till årsstämman 2003
Ordf. i programutskottetMats Höjebergvald till årsstämman 2004
LedamotHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2004
LedamotCarina Ullemar Lönnbomvald till årsstämman 2003
LedamotPer Schultzvald till årsstämman 2004
Ledamot utsedd av Tekniska museetGert Ekström

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ulf Egenäsvald till årsstämman 2003
Jan Larsson (suppl)vald till årsstämman 2003
Ove Grundstedtvald till årsstämman 2003
Julius Lindblom (suppl)vald till årsstämman 2003

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2003
Per Almqvistvald till årsstämman 2003
Arne Kaijservald till årsstämman 2003

Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Styrelsen har fortlöpande kontakter med Tekniska Museets ledning. Under året har ett samarbetsavtal utarbetats och godkänts av båda parter.

Årsmötet 2002

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Föreningens ekonomiska redovisning hade utsänts till alla medlemmar i enlighet med beslut på tidigare föreningsstämma.

Under årsmötet utdelades föreningens resestipendier till tre förtjänta medarbetare vid Tekniska Museet och Telemuseum (se nedan under Stipendier).

TMV har därutöver stött museet genom bidrag till utgivandet av en bok i anslutning till museets dammsugareutställning med 150.000:-(se nedan under Daedalus). TMV har också som stöd till museet ersatt museet för entréavgifter för familj som medföljer medlem med 7.950:-.

TMV har med 37.000:- stött Tekniska Museets utveckling av en presentationsmodul, som kommit till användning vid 2002 års Tekniska Mässa.

Medlemsfrågor och administration

TMV:s medlemsregister har under året genomgåtts och ickebetalande medlemmar har borttagits. Registret upptar nu 1.381 (1,392) enskilda medlemmar, 38(19) korporativa och 65 ( 65) ständiga medlemmar.

Under året har 4 större företag lämnat särskilt bidrag till TMV och bereds därmed en plats på föreningens hemsida.

TMV:s hemsida på Internet erbjuder information om föreningens verksamhet och programutbud. Styrelsen ser en ökad användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet och har därför efterlyst e-postadresser till medlemmarna. Över 700 TMV-medlemmar har hittills meddelat sin e-postadress till TMV och fler är välkomna. Genom användning av e-post kan medlemmarna snabbt informeras om aktuella program och aktiviteter och det betyder dessutom förbilligad distribution. Den, som inte lämnar e-postadress, kommer att få sitt material per post.

Tekniska Museets Nyhetsblad har distribuerats med 5 nummer till föreningens medlemmar.

Föreningens telefonsvarare tel. 08-450 56 92 hålls kontinuerligt uppdaterad och ger aktuell information om kommande programpunkter och står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse. TMV:s program har också distribuerats i extra utskick under året.

Samarbetet mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska Museet har under året ytterligare utvecklats.

Daedalus

Tekniska museets årsbok Daedalus för föregående år utsändes till medlemmarna i januari 2002. Någon Daedalus har därutöver inte utgivits under året. Genom att Tekniska Museet numera har kalenderår som budgetår har det blivit omöjligt att som tidigare publicera museets och TMV:s årsberättelser i en Daedalus som utkommer till jul. Utgivningstid har därför ändrats och Daedalus kommer att under 2003 utges i april månad och kommer då att distribueras till alla TMV:s medlemmar. Under 2002 stödde TMV med 150.000:- utgivningen av boken ”Dammsugaren – städning och Electrolux” och boken utsändes vid jultid till alla medlemmar

Stipendier

Under 2002 ställde TMV tre resestipendier om vardera 15.000 kr. till förfogande för anställda inom Tekniska Museet och Telemuseum. Stipendiaterna utses av en kommitté vari ingår TM ledning, TMV ordförande samt personalrepresentant. Stipendierna utdelades 2002 till Intendent Eva Ramberg, TM, Förrådsmästare Kjell Karlsson, TM samt Anders Lindberg, Telemuseum. . Resestipendier avses fortsättningsvis utdelas årligen i samband med föreningens årsstämma.

Ur Torsten Althins Minnesfond, som nu helt ingår som en särredovisad del av TMV, har två bidrag om vardera 15.000:- utdelats till Anders Houltz och till Jan af Geijerstam som bidrag till fullföljandet av deras resp. teknikhistoriska avhandlingar.

Programverksamheten

TMV programverksamhet har som vanligt varit livlig under året. 16 möten har arrangerats. Av programmen avhölls 12 på Tekniska museet och 4 arrangerades som studiebesök. En lista på genomförda arrangemang återfinns i bilaga.

Årets traditionella studiebesök gick till Läckö-Lidköping-Särestad och var som vanligt fulltecknad.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar.

Resultaträkningen visar ett underskott på 18.631 kr. och styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Föreningens balansräkning omsluter 985.062 kr.

Stockholm i mars 2003

Carl-Olof TernrydLars AroseniusGert Ekström
 
Mats HöjebergHåkan LjungqvistC-G Nilson
 
Per SchultzMaris SedlenieksCarina Ullemar Lönnbom

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.