Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2003-01-01 - 2003-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.

Genom detta stöd kan valda delar av museets skrifter utsändes till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. Årligen anordnas en teknikhistoriskt intressant studieresa. TMV delar dessutom varje år ut stipendier till förtjänta anställda vid Tekniska museet.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2003 följande sammansättning:

OrdförandeMats Höjebergvald till årsstämman 2004
Vice ordförandeCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2004
SekreterareAnne Ekelinvald till årsstämman 2005
SkattmästareLars Aroseniusvald till årsstämman 2005
Ordf. i programutskottetHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2004
Ordf. i medlems- och informationsutskottetPer Schultzvald till årsstämman 2004
LedamotHelen Ahlbomvald till årsstämman 2005
LedamotLennart Lübeckvald till årsstämman 2005
LedamotAnne Louise Kemdalutsedd av Tekniska museet

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ulf Egenäsvald till årsstämman 2004
Jan Larsson (suppl.)vald till årsstämman 2004
Ove Grundstedtvald till årsstämman 2004
Roland Christell (suppl.)vald till årsstämman 2004

Valberedning:

Ebbe Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2004
Per Almqvistvald till årsstämman 2004
Arne Kaijservald till årsstämman 2004

Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Samarbetet mellan TMV och Tekniska museet har därigenom under året ytterligare utvecklats. I slutet av året skickades en enkät ut för att inhämta medlemmarnas synpunkter på verksamheten. Resultatet kommer att presenteras vid årsmötet 2004.

Årsmötet 2003

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Föreningens ekonomiska redovisning hade utsänts till alla medlemmar i enlighet med beslut på tidigare föreningsstämma. Årsrapporten och den ekonomiska redovisningen godkändes.

Under årsmötet utdelades TMV:s resestipendier till tre förtjänta medarbetare vid Tekniska museet och Telemuseum (se nedan under Stipendier). Under årsmötet presenterades IVA:s projekt Energiframsyn av dess projektledare Göran A Persson.

Medlemsfrågor och verksamhetens ekonomiska förutsättningar

TMV:s medlemsregister uppdateras löpande och ickebetalande medlemmar tas bort årsvis. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1.307 (1.381) enskilda medlemmar, 15 (38) korporativa och 47 (65) ständiga medlemmar. I slutet av året vädjade TMV om extra bidrag från medlemmarna för att stärka möjligheterna att stödja museet med anledning av integrationen av Telemuseum i samband med att detta stängdes. Vid årsskiftet hade detta resulterat i att 1.800 kr tillförts TMV:s fonder.

Tidigare år har några större företag lämnat särskilda bidrag till TMV. Formerna för sådant stöd har under året diskuterats med museet. Därvid har konstaterats att denna bidragsgivning hos bidragsgivarna ibland medfört oklarheter om vem som är bidragsmottagare, varvid en olycklig konkurrens uppstått om möjligheterna till bidrag. TMV har därför avstått från att under året söka sådana bidrag i avvaktan på en med museet gemensam strategi.

TMV har stött museet genom bidrag till utgivandet av årsboken Daedalus 2003 med 30.000 kr och ersatt museet för entréavgifter för familj som medföljer medlem med 31.400 kr. Såväl museet som TMV har i dagsläget svårigheter att få ekonomisk balans i verksamheten. TMV betalar museet för Daedalus, uteblivna entréintäkter, vissa tjänster och utdelar resestipendier till tjänstemän hos museet. Beträffande Daedalus har museet väckt frågan om TMV:s bidrag är tillräckligt för att säkerställa en fortsatt utgivning efter 2004 (se nedan under Daedalus). Frågan om medlemsavgifterna fr o m 2005 har därför aktualiserats.

Information och administration

TMV:s hemsida på Internet, www.tmv.a.se, har under året förnyats och erbjuder nu tydligare information om föreningens verksamhet. Styrelsen ser en ökad användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet och efterlyser därför återkommande e-postadresser till medlemmarna. Cirka 600 medlemmar har meddelat sin e-postadress till TMV och nyanmälningar sker löpande. I största möjliga utsträckning sker medlemsinformation genom e-post, men den som inte har e-postadress kommer att få material som trycks per post.

Genom e-post informeras medlemmarna om aktuella och snabbt tillkomna program och aktiviteter på ett enkelt och billigt sätt. TMV:s program har distribuerats också i extra brevutskick under året. Programinformation läggs ut på hemsidan och lämnas på TMV:s telefonsvarare tel. 08-450 56 92 som hålls kontinuerligt uppdaterad. Den står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse.

Museets program annonseras veckovis i Stockholms morgontidningar. Museets Nyhetsbrev har distribuerats med 3 nummer till föreningens medlemmar.

Daedalus

Tekniska museets årsbok Daedalus för 2003 utsändes till medlemmarna i juni 2003. Den medlemsförmån som årsboken är har reglerats i samarbetsavtalet. TMV stödde utgivningen med 30.000 kr och TMV var företrätt i årsbokens redaktionskommitté. Museet har under 2003 övervägt den fortsatta utgivningen av Daedalus och fattat beslut om att den ska fortsätta med att 2004 års utgåva publiceras under hösten 2004. TMV har uttalat sin stora tillfredsställelse över beslutet.

Stipendier

Under 2003 ställde TMV två resestipendier om vardera 15.000 kr till förfogande för anställda inom Tekniska museet och Telemuseum. Stipendiaterna utsågs av en kommitté vari ingår museets ledning, TMV:s ordförande samt en personalrepresentant. Stipendierna för 2003 utdelades till Mia Erlandsson, Tekniska museet, för studieresa till Tokyo och gemensamt till Pixie Webjörn och Jorge Ocana, Telemuseum, för studieresor till Barcelona. Under året har dessutom utbetalats det tidigare år beslutade stipendiet på 15.000 kr. Resestipendier avses fortsättningsvis utdelas årligen i samband med föreningens årsstämma.

Stöd till teknikhistorisk forskning ur Torsten Althins Minnesfond, som numera ingår i TMV:s verksamhet, har utdelats i form av två bidrag till dels Jan-Olov Jansson och Per Thunström, Stockholms universitet, för forskning om Statens Maskinprovningar och lantbruksmaskinindustrin och dess historia, dels Sören Hjelm, Motala, för forskning om Luxor Radio och dess historia. Bidragen har utbetalats. Därutöver har under året utbetalats tidigare utdelat tryckningsbidrag till A. Houltz med 15.000 kr. Totalt har under året således 100.000kr utdelats i stipendier av olika slag varav 20.000 kr belastat Torsten Althins Minnesfond.

Programverksamheten

Programverksamheten vid museet utformas numer i samarbete mellan museet och TMV. TMV bidrar med såväl förslag till som engagemang av medverkande i programmen. Huvuddelen av programmen genomförs dock genom museets försorg. TMV vidarebefordrar museets programinformation till medlemmarna.

TMV genomför på egen hand medlemsarrangemang. Information om dessa program går ut till alla medlemmar. Under 2003 genomfördes 11 sådana arrangemang.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar

Resultaträkningen visar ett överskott på 2.345 kr. Föreningens balansräkning omsluter 810.005 kr. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2004

Mats HöjebergHelen AhlbomLars Arosenius
 
Anna EkelinAnne Louise KemdalHåkan Ljungqvist
 
Lennart LübeckC-G NilsonPer Schultz

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.