Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2005-01-01 - 2005-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.

Genom detta stöd kan museets årsskrift Daedalus, eller annan skrift av museet, utsändas till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök och studieresor för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. TMV delar dessutom varje år ut stipendier till förtjänta anställda vid Tekniska museet. Samverkan med museet regleras sedan flera år av ett avtal, som finns att läsa på TMV:s hemsida, www.tmv.a.se.

Styrelse, revisorer och valberedning

TMV:s styrelse hade vid utgången av 2005 följande sammansättning:

OrdförandeMats Höjebergvald till årsstämman 2006
Vice ordförandeCarl-Göran Nilsonvald till årsstämman 2006
SekreterarePer Schultzvald till årsstämman 2006
SkattmästareJohan Martin-Löfvald till årsstämman 2007
Ordf. i programutskottetHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2006
LedamotLennart Lübeckvald till årsstämman 2007
LedamotErik Prisellvald till årsstämman 2007
LedamotPer Wirbackvald till årsstämman 2007
LedamotAnne Louise Kemdalutsedd av Tekniska museet

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Ove Grundstedtvald till årsstämman 2006
(avliden under 2005)
Kurt Katzeffvald till årsstämman 2006
Anders Johnson (suppl)vald till årsstämman 2006
Roland Christell (suppl)vald till årsstämman 2006

Valberedning:

Per Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2006
Lars Aroseniusvald till årsstämman 2006
Arne Kaijservald till årsstämman 2006

Styrelsen har haft sex sammanträden under året, samt avgjort frågor per capsulam vid två tillfällen.

Samarbetet mellan TMV och Tekniska museet har under året präglats av en strävan att fortsätta och fördjupa samarbetet kring programverksamheten, utveckla former för TMV:s stöd till museet främst när det gäller utgivningen av Daedalus samt att finna enkla och effektiva former för TMV:s information och administration.

TMV tillskrev i juli regeringen med anledning av den då framlagda IT-propositionen och det återköp av aktier i TeliaSonera som ägt rum. TMV påpekade där möjligheterna att möta behovet av förstärkt stöd till museet ur denna intäkt för statskassan. Regeringen lämnade i sin under hösten avlämnade budgetproposition brevet utan avseende.

Årsmötet 2005

Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Den utsända årsrapporten med den ekonomiska redovisningen föredrogs och godkändes. Denna och tidigare verksamhetsberättelser är utlagda på TMV:s hemsida.

Under årsmötet utdelades vidare TMV:s resestipendier (se nedan). Därefter presenterade vice VD Ulf Spendrup synpunkter på temat ”Hur förvaltar vi det teknikhistoriska kulturarvet?” varefter följde diskussion med deltagande av bl.a. museidirektören Anne Louise Kemdal.

Medlemsfrågor och verksamhetens ekonomiska förutsättningar

TMV:s medlemsregister uppdateras löpande. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1.114 enskilda medlemmar varav 46 ständiga medlemmar, samt 8 korporativa medlemmar. Antalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående årsskifte med hänsyn tagen till att det då var ett hundratal medlemmar som ej betalat årsavgiften. Under hösten 2005 har rutinen för uppdatering av medlemskap stramats upp. Enligt samarbetsavtalet klargörs att medlemskapet medger att medlemmens familj har fri entré till museet.

Medlemsavgiften för 2006 fastställdes enligt styrelsens förslag till oförändrat 250 kr. Styrelsen har fortsatt eftersträvat kostnadseffektivitet i sitt arbete, bland annat genom rutiner för medlemsinformationen där en tyngdpunkt i elektronisk information successivt blivit mer uttalad.

Det har varit TMV:s ambition att fortsätta stödja museet på oförändrad eller ökad nivå. Det sker främst genom bidrag till utgivandet av årsboken Daedalus 2005 och stipendier till förtjänta medarbetare. Under 2005 har detta stöd uppgått till 170.000 kr.

Information och administration

TMV:s hemsida på Internet, www.tmv.a.se, och e-post erbjuder den fylligaste, snabbaste och enklast hanterade informationen från föreningen om program och annan verksamhet. Styrelsen ser fortsatt användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet. Cirka 510 (550) medlemmar har meddelat sin e-postadress till TMV.

Den som inte har e-postadress kommer att få tryckt material per post vid normalt tre tillfällen per år, varav utskicket av Daedalus med vilket följer medlemskort, omfattar alla medlemmar. Programinformation, som också till en del omfattar museets program, lämnas också på TMV:s telefonsvarare tel. 08/450 56 92. Den står också till förfogande för medlemmarnas meddelanden till föreningens styrelse.

Museets program annonseras veckovis i Stockholms morgontidningar.

Daedalus

Tekniska museets årsbok Daedalus för 2005 utsändes till medlemmarna i december 2005. Den medlemsförmån som årsboken är har reglerats i samarbetsavtalet. TMV stödde utgivningen med 100.000 (140.000) kr och var företrätt i årsbokens redaktionskommitté samt gav denna medel för stipendier om 40.000 kr att använda för fördjupande författarinsatser (se nedan). Därutöver svarade TMV för ackvisitionen av annonser, vilket medförde ytterligare 105.000 (90.000) kr i intäkt för museet. Museet har fattat beslut om att utgivningen ska fortsätta också under 2006, med sikte på publicering under hösten 2006. TMV har uttalat sin stora tillfredsställelse över beslutet.

Stipendier och bidrag

Under 2005 ställde TMV två resestipendier om vardera 15.000 kr. till förfogande för anställda inom Tekniska museet. Stipendiaterna utsågs av styrelsen på förslag från en kommitté inom museet. Stipendierna för 2005 tilldelades Eva Toll för ett studiebesök vid Deutsches Museum i München och till Jan Celarek för studieresa till Expo 2005 AICHI i Nagoya, Japan. TMV avser årligen utdela resestipendium till förtjänta medarbetare i museet i samband med föreningens årsstämma.

Styrelsen har antagit en principinriktning för tilldelningen av övriga stipendier, företrädesvis från fondmedel, som syftar till att i första hand ge bidrag till projekt som medverkar till att göra forskningens resultat kända av en intresserad allmänhet och där TMV:s bidrag är av avgörande betydelse för att projektet över huvud taget skall komma till stånd. Detta har under året inneburit att stöd med upp till 40.000 kr ställts till redaktionskommitténs för Daedalus förfogande för att kunna få författare att genomföra grundligare arbeten med artiklar.

Vidare har ett bidrag utgått med 15.000 till museet för att möjliggöra inköp av hybridbilen Solon 2000, som nu finns utställd i Maskinhallen.

De samlade kostnaderna under 2005 har uppgått till 85.000 (75.000) kr varav 0 (15.000) kr avser under tidigare år beslutade stipendier.

Programverksamheten

Programverksamheten vid museet utformas numera i samarbete mellan museet och TMV. TMV bidrar med såväl förslag till som engagemang av medverkande i programmen.

TMV genomför på egen hand medlemsarrangemang i form av studiebesök och andra externa arrangemang. Information om dessa program går ut till alla medlemmar. Under 2005 genomförda arrangemang redovisas i bilaga.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar. Årsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida www.tmv.a.se och redovisas vid föreningens årsmöte.

Resultaträkningen visar ett underskott på 37.283 (överskott på 28.749) kr. Den stora svängningen i resultatet beror på att många medlemsavgifter för 2005 inbetalades och bokfördes under slutet av 2004. TMV har nu infört en periodiserad redovisning av medlemsavgifterna som ska ge en mer rättvisande bild av varje års verksamhet. Föreningens balansräkning omsluter 865.528 (921.616) kr. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2006

Mats HöjebergAnne Louise KemdalJohan Martin-Löf
 
Håkan LjungqvistLennart LübeckC-G Nilson
 
Erik PrisellPer SchultzPer Wirback

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.