Verksamhet Länkar

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm
08-450 56 92

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Verksamhetsberättelse för Tekniska Museets Vänner för tiden 2006-01-01 - 2006-12-31

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, har som ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.

Genom detta stöd kan museets årsskrift Daedalus, eller annan skrift av museet, utsändas till alla medlemmar. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök och studieresor för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. TMV delar dessutom varje år ut stipendier till förtjänta anställda vid Tekniska museet. Samverkan med museet regleras sedan flera år av ett avtal, som finns att läsa på TMVs hemsida, www.tmv.a.se .

Styrelse, revisorer och valberedning

TMVs styrelse hade vid utgången av 2006 följande sammansättning:

OrdförandeMats Höjebergvald till årsstämman 2008
Vice ordförandeLennart Lübeckvald till årsstämman 2007
SekreterareBjarne Däckervald till årsstämman 2008
SkattmästareJohan Martin-Löfvald till årsstämman 2007
Ordf. i programutskottetHåkan Ljungqvistvald till årsstämman 2008
LedamotMargaretha Erikssonvald till årsstämman 2008
LedamotErik Prisellvald till årsstämman 2007
LedamotPer Wirbackvald till årsstämman 2007
LedamotAnne Louise Kemdalutsedd av Tekniska museet

TMV:s revisorer och revisorssuppleanter:

Jan-Ingvar Lindströmvald till årsstämman 2007
Per Schultzvald till årsstämman 2007
Roland Christell (suppl)vald till årsstämman 2007
Anders Johnson (suppl)vald till årsstämman 2007

Valberedning:

Per Almqvist (ordf.)vald till årsstämman 2007
Lars Aroseniusvald till årsstämman 2007
Arne Kaijservald till årsstämman 2007

Styrelsen har haft fem sammanträden under året.

Samarbetet mellan TMV och Tekniska museet har under året präglats av en strävan att fortsätta och fördjupa samarbetet kring programverksamheten och utveckla former för TMVs stöd till museet främst när det gäller utgivningen av Daedalus. TMVs resestipendier till förtjänta medarbetare i museet är uppskattade.

TMV har inför utskicket av Daedalus 2006 och aviseringen av årsavgiften 2007 inlett ett samarbete med Föreningshuset SEDAB AB om medlemsadministration och tillhörande frågor. Det innebär delvis nya rutiner, för vilka vi redogjorde i medlemsutskicket i december 2006. Samarbetet bedöms leda till såväl en stabilisering som en effektivisering av hanteringen.

TMV tillskrev i november kulturministern i den nytillträdda regeringen med anledning av att TeliaSonera har aviserat en särskild aktieutdelning under 2007, vilken kommer att ge statskassan ytterligare ca 9 mdr kr. TMV påpekade möjligheterna att ur dessa medel möta behovet av förstärkt stöd till museet när det gäller att förvalta arvet efter Telemuseum och utveckla verksamheten på IT-området. Brevet är en uppföljning av TMVs brev till regeringen i juli 2005 i samma ärende, vilket inte föranledde några åtgärder från regeringen.

Årsstämman 2006

Årsstämman ägde rum på museet den 26 april. Styrelsen fick den ovan angivna sammansättningen. Den utsända årsrapporten för 2005 med den ekonomiska redovisningen föredrogs och godkändes, och programverksamheten redovisades i bilaga. Denna årsrapport liksom tidigare verksamhetsberättelser är utlagda på TMVs hemsida.

Medlemsavgiften för 2007 fastställdes enligt styrelsens förslag till oförändrat 250 kr.

Under årsstämman utdelades vidare TMVs resestipendier (se nedan). Därefter föreläste adjungerade professorn vid KTH, Sture Eriksson, på temat ”Hybridbilden inför sitt genombrott?”. Presentationen var en uppföljning av det stöd till inköpet av hybridbilen Solon 2000 som TMV lämnade till museet 2005.

Medlemsfrågor och verksamhetens ekonomiska förutsättningar

TMVs medlemsregister förvaltas nu, som framgått ovan, av Föreningshuset SEDAB AB. Registret är web-baserat och uppdateras löpande dels genom styrelsens egna insatser, dels genom rutiner hos Föreningshuset. Uppföljningen av betalningar av medlemsavgifter blir genom detta snabbare och enklare. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1.032 (1.114) enskilda medlemmar varav 36 (46) ständiga medlemmar, samt 11 (8) korporativa medlemmar. Det minskade antalet beror i huvudsak på att medlemmar som inte betalat avgift strukits ur registren i samband med överföringen av medlemsregistret till Föreningshuset. Enligt samarbetsavtalet med TM klargörs att medlemskapet medger att medlemmens familj har fri entré till museet.

Styrelsen har eftersträvat kostnadseffektivitet i sitt arbete, bland annat genom rutiner för medlemsinformationen där elektronisk information successivt blivit allt viktigare.

Det har varit TMVs ambition att fortsätta stödja museet på oförändrad eller ökad nivå. Det sker främst genom bidrag till utgivandet av årsboken Daedalus 2006 och stipendier till förtjänta medarbetare. Under 2006 har detta direkta stöd uppgått till 142.000 (165.000) kr.

TMV fick under december 2006 en donation genom andel i arv efter bergsingenjör Yngve Zacco och hans maka Irma. Donationen består av värdepapper och kontanter till ett sammanlagt värde av 250.386 kr. Överföringen av dessa medel har ägt rum först efter årsskiftet 2006/2007 och de redovisas därför som en fordran i årsredovisningen för 2006. Donationen avsätts som en särskild post, kallad Zaccos fond, under Eget kapital i TMVs balansräkning. Några särskilda villkor har inte av donator förknippats med donationen.

Information och administration

TMVs hemsida på Internet, www.tmv.a.se, och e-post erbjuder den fylligaste, snabbaste och enklast hanterade informationen från föreningen om program och annan verksamhet. Styrelsen ser fortsatt användning av Internet som en möjlighet att vitalisera och effektivisera föreningens verksamhet. Cirka 530 (510) medlemmar har i slutet av 2006 meddelat sin e-postadress till TMV.

Den som inte har e-postadress kommer som hittills att få tryckt material per post vid normalt tre tillfällen per år. Utskicket i december av Daedalus, med vilket följer medlemskort m m, omfattar alla medlemmar. Programinformation, som också till en del omfattar museets program, lämnas också på TMVs telefonsvarare tel. 08/450 56 92. För meddelanden till föreningens styrelse bör företrädesvis brev eller e-post användas.

Museets program annonseras veckovis, vanligen på fredagar, i Stockholms morgontidningar, liksom på museets hemsida www.tekniskamuseet.se.

Daedalus

Tekniska museets årsbok Daedalus för 2006, Teknik för kommunikation, utsändes till medlemmarna i december 2006. Den medlemsförmån som årsboken är har reglerats i samarbetsavtalet. TMV stödde utgivningen med 114.000 (100.000) kr och hade en företrädare i årsbokens redaktionskommitté. Därutöver svarade TMV för ackvisitionen av annonser, vilket medförde ytterligare 75.000 (105.000) kr i intäkt för museet. Museet har fattat beslut om att utgivningen ska fortsätta också under 2007, med sikte på publicering under hösten 2007. TMV har uttalat sin stora tillfredsställelse över beslutet.

Stipendier och bidrag

Under 2006 ställde TMV två resestipendier om tillsammans 25.000 kr. till förfogande för anställda inom Tekniska museet. Stipendiaterna utsågs av styrelsen på förslag från en kommitté inom museet. Stipendierna för 2006 tilldelades Kristina Lundberg för studiebesök vid museer i St Petersburg och till Jeanette Sandberg för studieresa till museer i New York. TMV avser årligen utdela resestipendier till förtjänta medarbetare i museet i samband med föreningens årsstämma.

Styrelsen beslutade att avsätta tre stipendier à 1.000 kr till Unga forskare, att utdelas till projekt med god uppfinningshöjd. De tilldelades Johanna Rogvall (laborativ kemibok), Jesper Strömberg (hydraulisk cykel) samt Rebecka Öfverholm (McGyverismer).

Styrelsens inriktning för tilldelningen av övriga stipendier, företrädesvis från fondmedel, syftar till att i första hand ge bidrag till projekt som medverkar till att göra forskningens resultat kända av en intresserad allmänhet och där TMVs bidrag är av avgörande betydelse för att projektet skall komma till stånd. Flera projekt som inte tillgodoser dessa kriterier har under året avslagits. I linje med inriktningen ställdes stöd för året 2005 med upp till 40.000 kr till redaktionskommitténs för Daedalus förfogande för att kunna få författare att genomföra grundligare arbeten med artiklar, av vilket dock endast 20.000 utnyttjats. Resterade medel har under 2006 återförts till TMVs fonder.

De samlade kostnaderna för stipendier och bidrag under 2006 har uppgått till 28.000 (65.000) kr.

Programverksamheten

Programverksamheten vid museet utformas numera i samarbete mellan museet och TMV. TMV bidrar med förslag till ämnen och programutformning samt engagemang av medverkande i programmen. TMVs programutskott består av Håkan Ljungqvist, Per Wirback och Per Eriksson.

TMV genomför därtill på egen hand medlemsarrangemang i form av studiebesök och andra externa arrangemang. Såväl dessa arrangemang som möten på museet sker ofta i samarbete med andra organisationer. Under 2006 samarbetade TMV med SenITel, Svenska Uppfinnareföreningen (SUF), Quinnliga Uppfinnare i Sverige (QUIS), Föreningen Vetenskap och Folkbildning, Nynäsveteranerna, Motorhistoriska Sällskapet (MHS) och Sveriges Mekanisters Riksförening (SMR).

Under 2006 genomförda arrangemang redovisas i bilaga.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i resultat- och balansräkningar. Årsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida www.tmv.a.se och redovisas vid föreningens årsstämma.

Resultaträkningen visar ett överskott på 24.056 (underskott 37.283) kr. Svängningarna i resultatet beror främst på att många medlemsavgifter för 2005 inbetalades och bokfördes redan under slutet av 2004. TMV har från 2005 infört en periodiserad redovisning av medlemsavgifterna för att ge en mer rättvisande bild av varje års verksamhet. Föreningens balansräkning omsluter 1.129.261 (865.528) kr. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stockholm i mars 2007

Mats HöjebergBjarne DäckerMargaretha Eriksson
 
Anne Louise KemdalHåkan LjungqvistLennart Lübeck
 
Johan Martin-LöfErik PrisellPer Wirback

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.