Verksamhet   Länkar
     

Tekniska Museets Vänner
Box 27 842
115 93 Stockholm


info@tmv.a.se

Det händer på museet
Mycket händer här.
Gå in och kolla - ofta.

Telemuseumbilder
ur dess digra samlingar.

Münchens tekniska museum

Lisas Stipendiersa 2010
Lisas presentation

Tekniska museets arkiv,
nu sökbart på Internet!


 

Stadgarna är antagna av stämman 1965-04-27 och kompletterade av stämman 1985-03-12, 1998-04-22 2004-04-21. §2 reviderad av stämman 2010-04-21. §3 och §4 reviderade av stämman 2016-04-13.

§1 Tekniska Museets Vänner är en förening, som har till ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.
§2 Som medlemmar i föreningen kan ingå enskilda och juridiska personer.
Medlem har att erlägga årsavgift, som fastställes årligen av ordinarie årsstämma. Enskild person, som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligt främjat dess ändamål, kan på förslag från styrelsen av stämma utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Årsavgiften för juridiska personer, korporativa medlemmar, kan variera och beslutas i det enskilda fallet av styrelsen.
§3 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och består av ordförande jämte minst 6 och högst 8 övriga ledamöter samt högst 3 suppleanter. En ledamot samt en suppleant för denna utses av Tekniska museet. Ordinarie årsstämma utser ordförande i föreningen och styrelsen samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Suppleant utses för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen bör inrätta utskott för att genomföra föreningens verksamhet. Styrelsen utser inom sig ordförande inom utskotten samt lämpligt antal utskottsmedlemmar bland föreningens medlemmar.
§4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslut kräver deltagande av minst hälften av styrelsens ledamöter och fattas med enkel röstövervikt. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§5 För beredning av förslag till ledamöter i föreningens styrelse skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen utses av föreningens årsstämma för en tid av ett år.
§6 Föreningens ordinarie årsstämma hålles under mars eller april månad varje år. Extra stämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då skriftlig framställning härom inges till styrelsen av minst 2% av föreningens enskilda föreningsmedlemmar. Kallelse till stämma skall vara utsänd senast tio dagar före stämmodagen.
Vid ordinarie årsstämma skall styrelsens berättelse för förvaltningen under det gångna kalenderåret jämte revisorernas berättelse föredras och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas. Årsstämman skall på förslag av styrelsen fastställa årsavgift för enskilda föreningsmedlemmar. Årsstämman har att förrätta val av styrelseledamöter inklusive ordförande för föreningen och styrelsen, två revisorer med två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning samt ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.
Val på stämman sker öppet, därest närvarande föreningsmedlem inte yrkar på sluten omröstning. Val liksom stämmas beslut i övrigt sker genom enkel röstövervikt. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal är stämmoordförandens röst utslagsgivande.
§7 Föreningens medel må användas för ändamål, som främjar Tekniska museets verksamhet. Föreningens styrelse beslutar om medlens användning och förvaltning.
§8 Skattmästaren ansvarar inför styrelsen för vården av föreningens medel. Före utgången av februari skall styrelsen till revisorerna överlämna föreningens protokoll jämte avslutade räkenskaper för det gångna verksamhetsåret.
§9 Medlemsförmåner regleras i avtal mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska museet.
§10 Beslut om ändringar av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan fattas endast på ordinarie årsstämma då två tredjedelar av de närvarande är om beslutet ense. Förslag härom må väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 2% av föreningens enskilda föreningsmedlemmar. Förslag skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmarna i samband med kallelsen till årsstämman.
§11 Upplöses föreningen, skall dess tillgångar och inventarier överlämnas till Stiftelsen Tekniska museet.

 

© Copyright Tekniska Museets Vänner 2003-2017.